SIA “Betona mozaika” privaatsuspoliitika

Andmete vastutav töötleja

Vastutav töötleja – SIA “Betona mozaika”, Reg. Nr.: LV40103661831, registreerimise aadress Mazā

Apakšgrāvja iela 5, Riga, LV-1016 (edaspidi “äriühing” või “meie”). Käesolevat privaatsuspoliitikat (edaspidi “privaatsuspoliitika”) kohaldatakse kodanike suhtes, kes ostavad ettevõttelt kaupu, kasutavad ettevõtte teenuseid, külastavad ettevõtte territooriumi või ruume, küsivad ettevõttelt töövõimalusi või külastavad veebilehte www.betonomozaika.lv.

Ühised vastutavad töötlejad

Ettevõte võib töödelda andmeid individuaalse vastutava töötlejana, kuid ettevõte võib töödelda isikuandmeid ka koos teiste vastutavate töötlejatega (st ühised vastutavad töötlejad, nagu seda mõistet mõistetakse GDPR artiklis 26). Ühiste vastutavate töötlejate vahel sõlmitakse leping, mille raames ühised vastutavad töötlejad määratlevad selgelt oma vastavate kohustuste täitmise kohta GDPRi alusel, määratakse kindlaks ühiste vastutavate töötlejate vastavad tegelikud rollid ja suhted andmesubjektide suhtes. Andmesubjekti kirjalikul taotlusel antakse talle võimalus tutvuda käesoleva lepingu oluliste sätetega. Andmesubjekt võib kasutada oma õigusi, mis on sätestatud GDPR-is igas vastutava töötleja tingimustes.

Ühised eeskirjad

Privaatsuspoliitika sätestab ja määratleb isikuandmete haldamise ja andmesubjekti õiguste kasutamise peamised põhimõtted. Lisateavet võib esitada ostu- ja müügilepingutes, teeninduslepingutes ja muudes lepingutes.

Kasutades ettevõtte teenuseid, ostes kaupu, esitades oma andmeid, saates või muul viisil esitades CV-d, külastades ettevõtte ruume või territooriumi, jätkates veebilehe otsimist, kinnitab andmesubjekt, et ta on lugenud käesolevat privaatsuspoliitikat, mõistab selle tingimusi ja nõustub sellega, et see on tema jaoks siduv. Kui te ei nõustu käesoleva privaatsuspoliitikaga, ärge kasutage ettevõtte teenuseid, ärge andke ettevõttele oma isikuandmeid mis tahes muul eesmärgil ja ärge külastage veebilehte www.betonomozaika.lv.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Ettevõte töötleb isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidu ja Leedu Vabariigi isikuandmete töötlemist reguleerivate seadustega.

Töödeldavate isikuandmete hulk sõltub tellitud või kasutatud teenustest, kaupadest ja teabest, mida isik on esitanud kaupade ja/või teenuste tellimisel, veebisaidi külastamisel või registreerimisel, oma andmete esitamisel ettevõttega töötamiseks või ettevõtte ruumide või territooriumi külastamisel.

Andmeid töödeldakse ainult siis, kui töötlemiseks on õiguspärane kriteerium – kohustus tagada kaupade ja/või teenuste tarnimine; isiku nõusolek; kui isikuandmete töötlemine seob ettevõtet asjakohaste õigusaktidega; kui isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda riigi õigustatud huvides.

Avalik huvi – et isikuandmeid töödeldakse täpselt, õiglaselt ja seaduslikult, et neid töödeldakse ainult neil eesmärkidel, milleks need koguti, et neid töödeldakse kooskõlas õigusaktides sätestatud isikuandmete töötlemise selgete põhimõtete ja nõuetega.

Isikuandmete allikad

Isikuandmeid võib saada otse andmesubjektilt, kes esitab need oma elulookirjelduse (CV) saatmisel või muul viisil ettevõttega ühendust võttes; klienditegevusest, ettevõtte isikuandmete töötlejatelt või muudest välistest allikatest. Andmed võivad pärineda ka avalikult kättesaadavatest allikatest.

Andmed võivad tekkida, kui isik kasutab teenuseid, näiteks helistab, saadab päringu, saadab e-kirja, taotleb teenuseid ja/või kaupu või külastab veebisaiti.

Isik ei pea esitama mingeid isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui isikuandmed on vajalikud tehingu eesmärgi saavutamiseks (nt kaupade või teenuste müük, arvete esitamine).

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Ettevõte töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: kokkulepitud kohustuste täitmine, sõidukite jälgimine ja kontroll (GPS-jälgimine); liiklusrikkumisteadete haldamine; võlgade sissenõudmine, päringute haldamine, kohapealsete külastuste statistika; vara ja isikute kaitse; tuvastamine, õiguslikud nõuded, täitmine ja kaitse; töötajate otsimine; töölepingute koostamine, täitmine ja haldamine ning muud eesmärgid, mis on seotud ettevõtte personali juhtimisega.

Andmesubjektide rühmad – ostjad (kliendid); ostjate (klientide) esindajad; äripartnerid; äripartnerite esindajad; töötajad; tööotsijad; ettevõtte ruumidesse ja territooriumile sisenevad isikud; ettevõtte sidusrühmad.

Koguda võib järgmisi peamisi isikuandmete kategooriaid, kuid mitte ainult: nimi, perekonnanimi, töökoht, ametinimetus, isikukood, mobiiltelefoni number, CV, e-posti aadress, videosalvestused, teave ettevõtte ruumide ja territooriumi külastamise kohta, sõiduki registreerimisnumber, muud toodete ja teenuste müügiks, suhete hoidmiseks ja lepingute haldamiseks vajalikud andmed; IP-aadress, veebilehe otsingulugu ja kuupäev.

Andmete saajad ja saajate rühmad: riigiasutused ja -organid, õigusasutused; audiitorid, kohtud ja finantsnõustajad; kolmandad riigid, kes peavad registreid, tarkvararajatised; inkassofirmad.

Isikuandmete töötlemine isikliku turvalisuse ja vara kaitsmise eesmärgil, tagades ettevõtte pideva ja stabiilse toimimise.

Isikuohutuse ja vara kaitsmiseks ning ettevõtte pideva ja stabiilse toimimise tagamiseks võib ettevõtte külastajaid registreerida. Huvitatud isikute andmed võidakse registreerida ja salvestada logis või elektroonilisel kujul Proxyclick SA serverites vastavalthttps://www.proxyclick.com/privacy isikuandmete töötlemise poliitikale. Isikuandmeid võidakse koguda: huvitatud isiku nimi, organisatsiooni nimi, ettevõtte töötaja, kelle juurde huvitatud isik saabus, ning saabumise ja lahkumise aeg. Andmeid kogutakse andmesubjektilt – huvitatud isikult. Ettevõtte sidusrühmi teavitatakse nende andmete käitlemisest suuliselt või kirjalikult nende ettevõttesse saabumisel ning nad võivad lisaks tutvuda käesoleva ettevõtte privaatsuspoliitikaga.

Videovalve avaliku vara ja isikliku turvalisuse tagamiseks

Videovalve toimub ettevõttes ainult ettevõtte hallatavates ruumides ja/või aladel. Seda vaadet saab jälgida ettevõtte ruumides ja territooriumil. Ettevõtte vara ja isikute turvalisuse tagamiseks teostatakse videovalvet. Kogutud andmed: videosalvestised.

Ettevõte püüab korraldada videovalve nii, et nõutav ala (ruum, ruumi osa) jääks valvevälja. Videovalve ruumides ja/või ruumides, mis on mõeldud isikute isiklikuks kasutamiseks, st tualettruumides, duššides, riietuskabiinides jne. ei teostata.

Kui CCTV andmete kaitseperiood lõpeb, kirjutatakse CCTV andmed automaatselt üle, kustutades seega vanad andmed.

Videosalvestusi võib kasutada ainult ettevõtte töötajate, teenusepakkujate või kolmandate isikute poolt põhjustatud õiguste rikkumise kahtluse või varalise kahju tuvastamiseks ning neid võib avaldada ainult isikutele, kellel on seaduslik õigus selliseid andmeid saada.

Videosalvestusi võib vaadata, kui õigusasutused saavad vajaduse korral kirjaliku taotluse õigusasutuselt. Kui videosalvestusi ei vaadata läbi õigusasutuste ja kohtu ruumides, peab videosalvestuste läbivaatamine toimuma avalikus eraruumis. Andmesubjektil ja ettevõtte vastutaval töötajal on õigus osaleda sellises läbivaatamises.

Kui on põhjust arvata, et jälitusandmetes on salvestatud õiguste rikkumine, edastatakse vajalikud videovalveandmed (episoodid) turvalisse hoidlasse ja neid hoitakse turvaliselt nii kaua, kui selleks on objektiivne vajadus.

Andmesubjekti taotluses videosalvestiste saamiseks tuleb täpsustada juhtumi täpsed asjaolud (sealhulgas: ettevõtte ruumide/piirkonna aadress; konkreetne koht nendes ruumides/piirkonnas, kus juhtum toimus; kuupäev, kellaaeg (kuni pool tundi), mil juhtum aset leidis). Vastus andmesubjekti taotlusele vaadata läbi videosalvestised esitatakse hiljemalt 30 tööpäeva jooksul alates taotluse kättesaamise kuupäevast samal kujul, milles see saadi, või andmesubjekti taotluses täpsustatud kujul, tingimusel et andmesubjekt kinnitab, et selline edastamisviis tagab andmete turvalisuse, või teave taotluse täitmisest keeldumise kohta, märkides keeldumise põhjused.

Isikuandmete töötlemine ettevõttesse vahendamise eesmärgil

Ettevõtte tulevased töötajad (kandidaadid, tööotsijad) esitavad ettevõttele järgmised isikuandmed: CV, ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed. Potentsiaalseid töötajaid teavitatakse nende isikuandmete töötlemisest ja säilitamisperioodidest esimese kontakti ajal. Lisaks saavad potentsiaalsed töötajad tutvuda käesoleva privaatsuspoliitikaga oma isikuandmete töötlemise kohta.

Potentsiaalsete töötajate isikuandmeid, mis on esitatud ettevõtte poolt väljakuulutatud konkreetsele ametikohale kandideerimisel, töödeldakse potentsiaalse töötajaga sõlmitava töölepingu eesmärgil.

Kui potentsiaalne töötaja kandideerib ametikohale, kuid tööpakkumist ei tehta, hävitatakse potentsiaalse töötaja andmed pärast värbamisprotsessi lõppu.

Juhul, kui ettevõtte poolt välja kuulutatud konkreetsele ametikohale ei tehta töötajate või praktikantide valikut, kuid andmesubjekt kandideerib ühele või mitmele ametikohale või ei anna teada konkreetset ametikohta või soovib ettevõtte juures praktikale asuda, võtab vabatahtlikult ettevõttega ühendust ja esitab oma isikuandmed veebisaidil märgitud kontaktisikutele (näiteks CV, nimi, kontaktandmed), ei säilitata andmesubjekti selliseid isikuandmeid.

Isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil

Otseturunduse eesmärgil võib ettevõte töödelda järgmisi andmesubjekti isikuandmeid, kuid mitte ainult: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber. Nõusolek isikuandmete kasutamiseks otseturunduse eesmärgil antakse, märgistades vastava kasti ettevõtte poolt kliendile esitatavas isikuandmete töötlemise teatises. Nõusolek otseturundusele on vabatahtlik, ei ole ettevõttega sõlmitud lepingulise suhte tingimuseks ega mõjuta andmesubjekti ja ettevõtte vahelist suhet.

Ettevõte võib saata uudiskirju, kutsuda osalema uuringutes või viia läbi uuringuid telefoni teel, kui isik on andnud ettevõttele nõusoleku oma andmete kasutamiseks otseturunduse eesmärgil, ning ettevõtte olemasolevatele klientidele ilma eraldi nõusolekuta sarnaste teenuste turunduse ja uuringute jaoks, kui neile antakse selge, tasuta ja kergesti rakendatav võimalus loobuda või nõustuda oma kontaktandmete sellise kasutamisega ja kui nad ei ole esialgu igas tekstisõnumis sellise kasutamise vastu olnud.

Otseturunduse eesmärgil võib ettevõte saata sõnumeid e-posti teel või võtta kliendiga ühendust telefoni teel.

Kui ettevõtte poolt saadetud või telefoni teel esitatud teave ei ole enam asjakohane, võib isik igal ajal otseturunduse nõusoleku tagasi võtta, teatades sellest aadressil [email protected].

Avalikud sotsiaalmeedia kontod

Ettevõte haldab meediakontosid Facebookis, LinkedInis, Instagramis, Youtube’is. Isiku poolt sotsiaalmeedias esitatud teave (sealhulgas teadaanded, väli

“Like” ja “Follow” ja muu kommunikatsioon), või mis saadakse, kui isik külastab ettevõtte sotsiaalmeediakontosid, kontrollivad sotsiaalvõrgustiku haldajad Facebook, LinkedIn, Instagram. Facebooki, LinkedIni ja Instagrami sotsiaalvõrgustike haldajad koguvad teavet selle kohta, millist sisu inimene näeb, mida ta sotsiaalvõrgustikus teeb, kellega ta suhtleb ja muud teavet. Seetõttu soovitab ettevõte lugeda sotsiaalvõrgustike operaatorite privaatsusavaldusi. Facebooki privaatsuspoliitikaga saate lähemalt tutvuda siin: https://www.facebook.com/policy.php, LinkedIni privaatsuspoliitikaga siin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Instagrami privaatsuspoliitikaga siin: https://help.instagram.com/519522125107875.

Ettevõte kui sotsiaalvõrgustiku kontode haldaja valib sobivad seaded, võttes arvesse oma täpset sihtrühma ning oma tegevuse haldamise ja stimuleerimise eesmärke. Kui ettevõte loob ja haldab sotsiaalvõrgustiku kontosid, ei saa see mõjutada teavet, mida sotsiaalvõrgustiku vastutavad töötlejad koguvad andmesubjekti kohta, kui ettevõte loob sotsiaalvõrgustiku kontosid.

Kõik sellised seadistused võivad mõjutada isikuandmete töötlemist, kui andmesubjekt kasutab sotsiaalmeediat, külastab ettevõtte kontosid või loeb ettevõtte suhtlusvõrgustikes olevaid teateid. Üldiselt töötlevad suhtlusvõrgustike vastutavad töötlejad andmesubjekti isikuandmeid (isegi neid, mis on kogutud, kui ettevõte valib täiendavad konto seaded) suhtlusvõrgustike vastutavate töötlejate poolt kindlaksmääratud eesmärkidel, mis põhinevad suhtlusvõrgustike vastutavate töötlejate privaatsuspoliitikal. Kui aga andmesubjekt kasutab sotsiaalvõrgustikke, suhtleb ettevõttega sotsiaalvõrgustikes, külastab ettevõtte kontosid sotsiaalvõrgustikes, jälgib seal tehtud postitusi, saab ettevõte teavet andmesubjekti kohta. Meile edastatavate andmete hulk sõltub ettevõtte valitud kontoseadetest, sotsiaalvõrgustiku pakkujatega sõlmitud lepingust lisateenuste rakendamise kohta ja sotsiaalvõrgustiku pakkujate poolt seatud küpsistest.

Isikuandmete säilitamise kestus

Isikuandmeid ei töödelda kauem, kui see on vajalik töötlemise eesmärkide saavutamiseks, ega kauem, kui andmesubjektid ja/või seadus seda nõuavad.

Andmeid töödeldakse üldjuhul 10 aastat alates lepingu lõpetamisest või ostu sooritamisest.

Videosalvestusi säilitatakse 14 päeva, kui käesolevas eeskirjas või isikuandmete registris ei ole sätestatud teisiti. Enne videosalvestiste hävitamist kontrollitakse, kas andmesubjektid on esitanud nende kohta taotlusi.

Isikuandmete säilitamise konkreetsed tähtajad on sätestatud isikuandmete registris.

Kättesaadavate andmete edastamine teistele subjektidele

Ettevõte ei anna töödeldud andmeid kolmandatele isikutele ilma isiku (andmesubjekti) eelneva nõusolekuta, välja arvatud isikuandmete puhul, mis on esitatud vastavalt seadusele, ja välja arvatud andmete jagamine Concretus Groupi ettevõtete vahel.

Andmetöötlejad

Andmeid võivad töödelda andmetöötlejad, kes pakuvad ettevõttele raamatupidamist, veebisaidi jälgimist, andmekeskuse ja/või serverite rentimist, IT-järelevalvet, välisauditit, turvateenuseid ja muid teenuseid.

Andmetöötlejatel on õigus töödelda isikuandmeid ainult ettevõtte juhiste alusel ja ainult ulatuses, mis on vajalik nende lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks. Ettevõte taotleb andmetöötlejate kaudu nende kinnitust, et ka andmetöötlejad on rakendanud asjakohaseid organisatsioonilisi ja tehnilisi kaitsemeetmeid ning ei avalda isikuandmete salajasust.

Andmekaitseametnik

Ettevõttel on andmekaitseametnik. Andmekaitseametnikuga saab ühendust e-posti aadressil [email protected].

Andmesubjekti õigused

Igal andmesubjektil on järgmised õigused:

 1. õigus teada (olla informeeritud) oma isikuandmete töötlemisest;
 2. õigus teada, milliseid isikuandmeid olen töödelnud ja kuidas neid töödeldakse, st õigus saada teavet selle kohta, kui kaua isikuandmeid säilitatakse, millised on asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed andmete turvalisuse tagamiseks, õigus saada teavet selle kohta, millistest allikatest ja milliseid isikuandmeid on kogutud, millisel eesmärgil neid töödeldakse ja kellele need tuleb edastada;
 3. õigus lasta oma isikuandmeid parandada, hävitada või peatada, välja arvatud kaitse, oma isikuandmete töötlemine, kui neid töödeldakse seadust rikkudes;
 4. õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, välja arvatud juhul, kui isikuandmeid töödeldakse vastutava töötleja või kolmanda isiku, kellele isikuandmed on esitatud, õigustatud huvi tõttu ja kui andmesubjekti huvid ei ole ülekaalus;
 5. õigus lasta esitatud isikuandmed hävitada;
 6. õigus nõuda töötlemistoimingute piiramist;
 7. õigus nõuda, et vastutav töötleja edastaks tema esitatud isikuandmed, kui neid töödeldakse tema nõusoleku ja lepingu alusel ning kui neid töödeldakse automatiseeritult, teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik (andmete ülekantavus);

(e) õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta riiklikule andmekaitseinspektsioonile.

Andmesubjektil, kes on esitanud dokumendi, mis kinnitab tema isikusamasust, või kui see on seadusega nõutud või elektroonilise side abil, mis võimaldab isiku õiget tuvastamist, on õigus esitada kirjalik taotlus isiklikult või esindaja kaudu, posti, kulleri või e-posti teel. Taotluse saamisel vastame hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates taotluse saamise kuupäevast.

Võite esitada oma taotluse järgmistel viisidel: e-posti aadressil [email protected], allkirjastada elektroonilise allkirjaga või tulla kontorisse aadressil Mazā Apakšgrāvja iela 5, Riga, LV-1016.

Andmete turvalisuse tagamine

Ettevõte püüab rakendada sobivaid, tehniliselt teostatavaid ja majanduslikult mõistlikke organisatsioonilisi ja tehnilisi andmete säilitamise meetmeid, mille eesmärk on kaitsta isikuandmeid juhuslike või

ebaseaduslik hävitamine, vahetamine, avalikustamine või muu ebaseaduslik töötlemine. Kõik isikuandmed ja muu subjekti esitatud teave loetakse konfidentsiaalseks.

Juurdepääs isikuandmetele on piiratud töötajatele, teenusepakkujatele ja volitatud andmetöötlejatele, kes vajavad isikuandmeid oma organisatsiooniüksusele määratud ülesannete täitmiseks. Juurdepääsu isikuandmetele annab ühine vastutav töötleja UAB Concretus group ja UAB Betono mozaika.

KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

KUIDAS KÜPSISED SAAVAD TEILE KASULIKUD OLLA

Meie veebileht, nagu peaaegu kõik teisedki, kasutab küpsiseid, et pakkuda teile parimat võimalikku kasutuskogemust. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis paigutatakse teie arvutisse või mobiiltelefoni, kui te veebilehti sirvite.

Vajutades nupule “Olen nõus”, kinnitate, et nõustute selle veebilehe küpsiste kasutamise põhimõtetega. Saate igal ajal oma veebilehitsejas küpsised keelata ja oma arvutisse salvestatud küpsised kustutada. Sellisel juhul ei saa te siiski kasutada kõiki veebilehe funktsioone. Kuidas seda erinevates veebilehitsejates teha, saate teada tööriistaribal olevast  „Help“ jaotisest või veebilehelt www.allaboutcookies.org.

MEIE KÜPSISED AITAVAD:


 • meie veebilehel toimida teie jaoks parimal moel;
 • mäletada külastuse- ja vahepealsel ajal teile vajalikke seadistusi;
 • parandada veebilehe turvalisust;
 • veebilehte teie jaoks pidevalt paremaks teha.

ME EI KASUTA KÜPSISEID, ET:


 • koguda isikuandmeid (ilma teie selgesõnalise loata);
 • koguda tundlikku teavet (ilma teie selgesõnalise loata);
 • edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele.

KUI KAUA TEIE ISIKUANDMEID SÄILITATAKSE?

Anonüümse külastajastatistika küpsiseid säilitatakse kaks aastat alates viimasest külastusest.

MEILE KÜPSISTE KASUTAMISE LOA ANDMINE

Kui teie veebilehe vaatamiseks kasutatav tarkvara (veebilehitseja) on seadistatud küpsiste vastuvõtmiseks, siis võtame seda arvesse ja teie nõusolek küpsiste kasutamiseks tähendab, et aktsepteerite seda. Kui soovite küpsised meie veebilehelt eemaldada või mitte kasutada, saate allpool teada, kuidas seda teha, kuid see tähendab tõenäoliselt, et meie veebileht ei tööta ootuspäraselt.

MEIE POOLT KASUTATAVAD KÜPSISED

VEEBILEHE FUNKTSIOONIKÜPSISED

Neist küpsistest saate keelduda vaid juhul, kui te veebilehte ei kasuta.

Kasutame funktsiooniküpsiseid, et meie veebileht toimiks, näiteks:

 • wp-wpml_current_language
 • cmplz_banner-status
 • cmplz_consented_services
 • cmplz_functional
 • cmplz_marketing
 • cmplz_policy_id
 • cmplz_preferences
 • cmplz_statistics

KÜLASTUSSTATISTIKA KÜPSISED

Me kasutame küpsiseid külastusstatistika koostamiseks, näiteks kui palju inimesi on meie veebilehte külastanud, millist tehnoloogiat nad kasutavad (näiteks Mac või Windows, mis aitab tuvastada, kui meie veebileht ei tööta teatud tehnoloogia puhul nii, nagu peaks), veebilehel viibimise kestvust, millist lehekülge nad vaatavad jne. See aitab meil oma veebilehte pidevalt täiustada.

Need küpsised võimaldavad meil veebilehte vahendi „Google Analytics“ abil jälgida. See on Google’i pakutav tööriist, mis aitab veebilehe omanikel mõõta, kuidas kasutajad veebilehe sisuga interakteeruvad. See aitab koguda andmeid analüüsiks, näiteks mitu korda kasutajad veebilehte külastasid, millal ja kui kaua nad seal viibisid jne.

Need nn „analüüsiprogrammid“ ütlevad meile ka seda, kuidas inimesed antud veebilehele jõudsid (nt otsingumootorist) ja kas nad on siin varem käinud, aidates meil turunduskulude asemel rohkem raha teenuste arendamisse panustada.

Veebilehe külastajate andmete ja privaatsuse kaitsmiseks, kui nad esitavad küsimusi või taotlusi kontaktvormi kaudu, kasutame Google Inc. (Google) „reCAPTCHA“ teenust. Google reCaptcha abil tehakse kindlaks, kas kontaktvormi päringu on teinud inimene või veebilehte kahjustada võiv robot. Selleks edastatakse lehe külastajate sisend Google’ile ja salvestatakse seal. Kasutades reCaptcha’t, nõustute, et teie poolt esitatud identimisandmeid kasutatakse teie andmete digiteerimiseks. IP-aadressi, mille teie veebilehitseja reCaptchale saadab, ei kombineerita teiste Google’i poolt esitatud andmetega. Nende andmete suhtes kohaldatakse Google’i erandjuhtude privaatsuspoliitikat. Kui soovite rohkem teada saada Google’i privaatsuspoliitikast, külastage Google’i ametlikku veebilehte: https://www.google.com/intl/lt/policies/privacy.

Meie poolt kasutatavad anonüümsed küpsised:

 • _ga
 • _ga_1190MZ6XC7

KÜPSISTE VÄLJALÜLITAMINE

Küpsised saab tavaliselt veebilehitseja seadeid muutes välja lülitada. See piirab teie jaoks aga tõenäoliselt meie ja suure osa maailma veebilehtede funktsionaalsust, kuna küpsised on enamiku kaasaegsete veebilehtede standardne osa. Kui soovite küpsised meie veebilehelt eemaldada või neid mitte kasutada, saate teada, kuidas seda teha, kuid see tähendab tõenäoliselt, et meie veebileht ei tööta ootuspäraselt.

Muud sätted

Ettevõte võib omal äranägemisel muuta käesolevat privaatsuspoliitikat, mis jõustub selle avaldamisel veebilehel www.betonomozaika.lv. Viimati uuendatud 13.04.2022

KANDIDATUOTI

  Negalite kopijuoti šio puslapio turinio